Der indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Skanderborg Børne- og Ungdomskor
Mandag den 12. marts 2018 kl. 17.30.

Generalforsamlingen afholdes i Kulturskolens lokaler 1. sal, Søtoften 2, 8660 Skanderborg. Der er let forplejning under mødet.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år.
4. Behandling af indkomne forslag*.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Alle medlemmer af Spirekoret, Musicalkoret, Ungdomskoret og Pigekoret er velkomne til mødet. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 14 år, samt forældre til medlemmer under 18 år.

 

*Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse til foreningens formand, Charlotte Poulsen:
charlottetp@gmail.com.