Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i foreningen Morten Børup Koret
Mandag den 28. august 2017 kl. 18.30.

Generalforsamlingen afholdes i Kulturskolens lokaler på 1. sal, Søtoften 2, 8660 Skanderborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år siden ordinær generalforsamling i marts.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år siden ordinær generalforsamling i marts til godkendelse.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne, herunder ændring af foreningens navn og formål.

5. Behandling af indkomne forslag*.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

* Forslag som ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse til foreningens formand, Charlotte Poulsen: charlottetp@gmail.com
I forbindelse med pkt. 4 fremsendes bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter senest en uge før den ekstraordinære generalforsamling, ligesom evt. forslag ifbm. pkt. 5 også fremsendes.

Forslag ifbm ekstraordinær generalforsamling – ændrede vedtægter

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017