Referat af ordinær generalforsamling i foreningen for Skanderborg Børne- og Ungdomskor den 11. marts kl. 17:15-18:00

                i Kulturskolens lokaler på Søtoften.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag*
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant

 

1.Valg af dirigent og referent

Som dirigent vælges Inger Aaby og som referent vælges Dorthe Strandbygård.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden Charlotte Poulsen beretter.
Der er 150 medlemmer fordelt på de fire kor. Musicalkor 30, Ungdomskor 29, Pigekor 20, Spirekor 70.

Vi samarbejder med kulturskolen og ungdomsskolen.

Året der er gået

 • Ungdomskoret har lavet Stjernedryskoncert sammen med kulturskolen
 • Musicalkoret opførte Robinhood dog med stort underskud
 • Spirene deltog i kommunal kordag, hvor skolen betalte og vi koordinerede. De gav også en koncert i Sløngeldagene.
 • Pigekoret og ungdomskoret har haft sommerkoncert og en tur til Helsingborg, hvor de vandt sølv og guld.
 • Ungdomskor og pigekor optrådte søndag på festivalen
 • Vi afholdt efterårskoncert for Spire-, Musical- og Ungdomskor
 • Den traditionsrige Luciakoncert blev afholdt, hvor alle korene medvirkede
 • Ungdomskor og pigekor medvirkede også i diverse julekoncerter

 

 

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Skanderborg Børne- og Ungdomskor Regnskab
2018
Indtægter
Kontingent                                                              13.655,71
Medlemstilskud kommune                                                              13.900,00
Sponsor                                                                3.663,63
Rejse aktivitet                                                              76.612,25
Musical                                                              12.616,25
Kor aktivitet                                                                          –
Efterårskoncert                                                                8.488,25
Lucia                                                              29.692,10
Audonicon                                                              17.670,25
Spire                                                                          –
Rente                                                                          –
Indtægter i alt                                                             176.298,44
Udgifter
Gebyr                                                                  -517,25
Rejse aktivitet                                                             -76.962,25
Musical                                                             -27.735,70
Kor aktivitet                                                             -23.088,25
Efterårskoncert                                                               -6.403,53
Lucia                                                             -24.171,45
Audonicon                                                             -17.000,00
Spire                                                               -3.600,00
Indkøb                                                               -8.102,55
                                                           -187.580,98
Årets resultat                                                             -11.282,54
Balance
2018
Aktiver:
Debitorer                                                                          –
Kasse                                                                          –
Bank                                                             224.016,55
Aktiver i alt                                                             224.016,55
Passiver:
Saldo pr 01.01.2018                                                             168.772,79
Årets resultat                                                             -11.282,54
Kreditorer                                                                          –
Andre skyldige udgifter                                                              66.526,30
Passiver i alt                                                             224.016,55

 

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

Budgettet fremlægges.

Budget 2019 beløb  i alt
Medlems betalinger
Medlemskontingent 140 medlemmer x 124,25 kr.    17.395,00
Kommunalt tilskud 140 x 125 kr.    17.500,00    34.895,00
Arrangementer
Efterårskoncert    02.000,00
Lucia    10.000,00
Fælles kommunal kordag     -1.500,00
Sløngeldag        -500,00
Musical   -10.000,00
2 x Audonicon           00,00      0.000,00
Udgifter til koraktiviteter
Medlemsskaber, kontingenter, gebyrer     -4.000,00
Børnevelfærd: Bingo/hygge/div     -5.000,00
Honorarer uden for arrangementer     -5.000,00
Rejsetilskud   -10.000,00
Investeringer i udstyr & teknik   -10.000,00  -34.000,00
        895,00

 

Budgettet blev godkendt.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet. Vi sætter kontingentet op til 125 kr. pr medlem pga. øget omkostningsniveau.

 1. Behandling af indkomne forslag*

Der er er ingen indkomne forslag.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsesmedlemmer er årligt på valg.

Charlotte Poulsen, Inger Aaby, Alice Vestergaard, Dorthe Strandbygård, Jette Løkke Pedersen.
Inger Aaby og Dorthe Strandbygård ønsker ikke genvalg.

Lise Brogaard er valgt til bestyrelsen og melder sig til posten som sekretær. Rikke Hougaard vælges som menig bestyrelsesmedlem.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Alle suppleantpladser er årligt på valg, og der må gerne vælges mere end 2 suppleanter. Følgende suppleanter blev valgt: Dorte Klemmensen, Inger Aaby, Bjørg Lindvang

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Arne Lægaard blev valgt som revisor.  Finn Strandbygård blev valgt som revisorsuppleant.