Referat af ekstraordinær generalforsamling i foreningen Morten Børup Koret/Foreningen af Skanderborg Børne- og Ungdomskor, mandag d. 28. august 2017

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent

Charlotte Brorsen blev valgt til dirigent. Jette Løkke Pedersen blev valgt til referent.

 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

De forløbne 5 måneder siden den ordinære generalforsamling i slutningen af marts har været en turbulent tid for foreningen, som har måttet reorientere sig i forhold til finansiering, organisering og samarbejdspartnere, idet de hidtidige rammer med tæt tilknytningsforhold til Morten Børup Skolen fremover er delvist bortfaldet.

Det har resulteret i, at korene for de ældste elever – Musicalkoret og Koncertkoret – nu er tilknyttet Kulturskolen. Spirekoret er stadig udbudt via Morten Børup Skolens UUV-undervisning i 2. og 3. klasse. Desuden er foreningens aktiviteter udvidet til også at rumme Pigekoret, som er tilknyttet Ungdomsskolen.

Samtidig har foreningen afviklet de sædvanlige aktiviteter i korene med koncerter og musicalforestilling, sociale arrangementer mm.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Resultatet for de forløbne 5 måneder siden ordinær generalforsamling har givet et resultat på -91.053. Perioden har været uden kontingentindtægter, som modtages henover efteråret.  Desuden er der afregnet årligt underviserhonorar til Morten Børup Skolen. Underskuddet dækkes af foreningens egenkapital.

Resultatet skal ses i relation til, at resultatet for det ordinære regnskabsår, der blev afsluttet ultimo marts 2017, viste et overskud på 86.380.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelses-medlemmer.

 1. Behandling af forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne

Bestyrelsen havde fremsendt forslag til ændrede vedtægter for foreningen. Vigtigste indhold i forslaget var ændring af navn og ændring af formålsparagraf – derudover en række konsekvensrettelser som følge af den nye situation for foreningen.

Vedtægtsforslagene blev vedtaget. Herefter hedder foreningen Foreningen af Skanderborg Børne- og Ungdomskor. Det blev besluttet at udarbejde nyt logo som følge af ændringen, idet foreningens tidligere navn indgår i det gamle logo. De vedtagne vedtægter forefindes på foreningens hjemmeside.

 1. Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet andre forslag til behandling.

 

 1. Fastsættelse af kontingent

Under forudsætning af at vedtægtsændringerne under punkt 4 vedtages, foreslog bestyrelsen et kontingent på kr. 100 om året for alle tilmeldte børn og unge uanset hvilket kor, man er tilknyttet.  Kontingentet skal dække alle udgifter udover selve sangunder-visningen (som dækkes via betaling til Kulturskolen, eller er dækket af Morten Børup Skolen eller Ungdomsskolen). Forslaget blev godkendt af de fremmødte.

 

 1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

Budgetforslaget kan dags dato ikke forevises i detaljer på grund af manglende viden om forventede indtægter og udgifter – blandt andet fordi kommunens tilskudspraksis fremover ikke kendes i detaljer, antallet af medlemmer er umuligt at opgøre pt, ligesom der stadig ikke er færdigforhandlet samarbejdsaftale mellem foreningen og KulturSkolen på grund af sygdom.

Det blev drøftet, at foreningen råder over en så stor egenkapital, at det vil være muligt at lade sæsonen 2017/2018 være et ”år 0”, hvori man ikke foretager meget store investeringer, men i stedet gør sig bekendt med de nye økonomiske rammer og derefter kan estimere realistisk for de efterfølgende sæsoner. Et driftsunderskud vil således kunne dækkes via egne midler.

Det forudsættes, at arrangementer så vidt muligt skal hvile i sig selv, dog kan honorar til dirigent ved disse arrangementer finansieres ad anden vej.  Når der er klarhed over antal tilmeldte børn senere på efteråret, kan der udarbejdes et egentligt budget for resten af foreningsåret.

Budgetforslaget – forstået som rammerne for den økonomiske aktivitet i det kommende år    – blev godkendt af de fremmødte.

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg

Alle medlemmer var på valg og blev genvalgt. Herefter er de 5 bestyrelsesmedlemmer:

Charlotte Poulsen

Inger Aaby

Alice Vestergaard

Dorthe Strandbygaard

Jette Løkke Pedersen

 

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Alle suppleantpladser var på valg og blev genvalgt.  Herefter er de 2 suppleanter:

Ulla Fløe Chemnitz

Charlotte Brorsen

 

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant

Arne Lægaard blev valgt som revisor.

Finn Aaby blev valg som revisorsuppleant.

 

 1. Eventuelt

Det blev drøftet, hvorledes brug af sociale medier kan understøtte foreningen. Der arbejdes på, at hele foreningen – ikke blot et enkelt kort – kommunikerer via Facebook for bedre at kunne komme i kontakt med interesserede pårørende som forældre og bedsteforældre.