Der indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Morten Børup Koret

torsdag 31. marts 2016 kl. 17.00-17.30

i ’Gøglerstuen’ i SFO’en (kælderen) på Morten Børup Skolen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag*
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant

* Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen stiller selv forslag om vedtægtsændringer ifølge bilag til denne indkaldelse.

_________

Ny bestyrelse valgt og nye vedtægter vedtaget