Der indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Morten Børup Koret

Mandag den 27. marts 2017 kl. 18.00-18.45

i ’Gøglerstuen’ i SFO’en (kælderen) på Morten Børup Skolen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Fremtidigt samarbejde med Morten Børup Skolen og Kulturskolen i Skanderborg
  7. Behandling af indkomne forslag*
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  10. Valg af revisor og revisorsuppleant

* Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.

I forbindelse med pkt. 6 stiller bestyrelsen forslag om et forhandlingsmandat til vedtagelse på generalforsamlingen – se bilag til denne indkaldelse.

Forslag om forhandlingsmandat 2017