Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen af Skanderborg Børne- og Ungdomskor
Mandag den 11. marts 2019 kl. 17.15-18.00 i Kulturskolens lokaler på Søtoften

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag*
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
* Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse.
I