Referat af ordinær generalforsamling i foreningen Morten Børup Koret, mandag d. 27. marts 2017

Fremmødte: Charlotte Brorsen, Alice Vestergaard, Ulla Fløe Chemnitz, Inger Aaby, Charlotte T. Poulsen, Karin Dalberg, Jette Løkke Pedersen (ref).

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
Charlotte T. Poulsen blev valgt til dirigent. Jette Løkke Pedersen blev valgt til referent.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Siden sidste generalforsamling har der ud over den almindelige sangtræning bl.a. været afholdt følgende koraktiviteter:
Musicalkoret har opført musicalen Storbyens Jungle
Koncertkoret har deltaget i kursus i bulgarsk korsang og efterfølgende sunget 2 koncerter med bulgarske sange ved koncert i hhv. DGI Huset og Tivoli i København
Koncertkoret har holdt sommerkoncert i Audonicon
Koncertkoret har givet koncert på SMUKFEST
Alle kor har holdt fælles efterårskoncert
Spirekoret og Musicalkoret har afholdt Luciakoncert i december
Alle kor har deltaget i diverse Luciaoptog
Spirekoret har deltaget i minikoncert med Peter Sommer og Søren Zahle
Spirekoret har deltaget i Fælleskommunal Kordag

Igen i år har Spirekorets øveaktiviteter været en integreret del af UUV-undervisningen på Morten Børup Skolen og er derfor foregået i skoletiden. Denne ordning fortsætter i det kommende skoleår.
Musicalkorets ligger udenfor skoletiden men der er givet flere skoleforestillinger for de øvrige elever i undervisningstiden.
Koncertkorets aktiviteter ligger uden for skoletiden.

Det er ikke tilkendegivet fra Morten Børup skolen, hvilke rammer Morten Børup Skolen ser for Musicalkoret i det kommende skoleår. Foreningens aktiviteter og økonomi for dette kor er baseret på, at den kendte ordning fortsætter. Hvis dette ikke skulle blive tilfældet, afholdes ekstraordinær generalforsamling med revideret budget/økonomi.
Beretningen blev taget til efterretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
Resultatet for foreningsåret er et overskud på kr. 86.380. Dette resultat er dog forbundet med, at indtægter/udgifter pr. skoleår falder skævt i forhold til foreningsåret. Det er kassererens vurdering, at det faktiske resultat ligger omkring break even på udgifter og indtægter, som tidligere år.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelses-medlemmer.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
Budgetforslaget er baseret på samme indtægter og udgifter som i det netop afsluttede foreningsår.

Budgetforslaget blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent
Generalforsamlingen besluttede i tilslutning til punkt 4, at der er uændrede kontigentsatser i det kommende år:

Spirekoret 350 kr. for et skoleår
Musicalkoret 800 kr. for et skoleår
Koncertkoret 950 kr. for et skoleår

6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsendt forslag om forhandlingsmandat i forhold til tættere samarbejde med henholdsvis Morten Børup Skolen og Skanderborg Kulturskole. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg
3 af bestyrelsens 5 medlemmer var på valg; Charlotte Brorsen, Inger Aaby og Alice Vestergaard. Inger Aaby og Alice Vestergaard blev genvalgt. Idet Charlotte Brorsen ikke ønskede genvalg, blev i stedet valgt Charlotte T. Poulsen

Herefter er de 5 bestyrelsesmedlemmer følgende:
Charlotte T. Poulsen
Inger Aaby
Alice Vestergaard
Dorthe Strandbygaard
Jette Løkke Pedersen

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Alle suppleantpladser er årligt på valg, ligesom der gerne vælges mere end de to, der kræves i vedtægterne. Følgende suppleanter blev valgt:
Ulla Fløe Chemnitz
Charlotte Brorsen

9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Arne Lægaard blev valgt som revisor.
Birgit Larsson blev valg som revisorsuppleant.

10. Eventuelt
Ingen ønskede ordet under eventuelt.