Referat af bestyrelsesmøde i foreningen Morten Børup Koret, mandag d. 8. maj 2017 kl. 19.30 hos Charlotte Poulsen

Deltagere: Charlotte Poulsen, Ulla Fløe Chemnitz, Alice Vestergaard, Inger Aaby, Karin Dalberg, Jette Løkke Pedersen (ref).

 

Ad 1. Drøftelse af om Pigekoret inddrages i foreningens virke

Pigekoret er pt et gratis tilbud i Ungdomsskolen. Bestyrelsen ser positivt på muligheden for at inddrage Pigekoret i forenigens virke. En overflytning vil betyde, at det skal vurderes, hvordan selve undervisningen fortsat kan være gratis, mens medlemsskabet af vores forening skal koste det samme, som det gør for andre. En model kunne være, at Pigekoret ”betaler kontingent” ved at overlade foreningen de søndagsbilleter til Smukfest, de har tjent i honorar for deres og koncertkorets optræden på Smukfest.

Pigekoret kunne få glæde af en overflytning ved at kunne deltage i flere arrangementer. Sagen skal drøftes videre med Ungdomsskolen, hvor koret pt er hjemmehørende. Der kan først tages endelig beslutning om en indlemning i vores forening, når de økonomiske rammer mellem foreningen og Kulturskolen er kendt – se punkt 2 og 3.

 Ad 2. Drøftelse af forslag til samarbejdsmodel med Kulturskolen vedrørende Musicalkoret og Koncertkoret

Skolens ledelse har tilkendegivet, at deres planer vedrørende skolemusical/skolecabaret er langt fra de rammer og ønsker, korforeningen har for Musicalkorets nuværende virke. Bestyrelsen konkluderer herefter, at Musicalkoret sammen med Koncertkoret økonomisk og organisatorisk flyttes til regi af Kulturskolen, såfremt der findes en tilfredsstillende økonomi- og samarbejdsmodel med Kulturskolen i de nuværende forhandlinger.

Idet Alice fra sommeren 2017 og frem er ansat på fuld tid i Kulturskolen, skal der indgås en aftale med Kulturskolen om korenes virke/aflønning af Alice. I den forbindelse drøftede bestyrelsen et forslag til budget, Alice havde udarbejdet på basis af den hidtidige drøftelse med Kulturskolen. I første omgang videreforhandler Alice med Kulturskolen, ligesom bestyrelsen har opfordret til, at hele bestyrelsen og Kulturskolens ledelse tager en samlet drøftelse vedrørende økonomi og administrative forhold snarest muligt.

Vedrørende de fysiske rammer for korene ønskes Koncertkoret flyttes til Kulturskolens lokaler. Om muligt ønskes det, at Morten Børup Skolen fortsat er fysisk base for Musicalkorets aktiviteter (via udlejning af lokaler via kommunen). Alternativt kan det drøftes med Sgt. Georgsgården, om de kunne udlåne lokaler til korets virke, herunder til afvikling af forestillinger.

Ad 3. Spirekoret i det kommende skoleår

Det er et stort ønske for bestyrelsen, at Spirekoret kan forblive et samarbejde mellem korforeningen og Morten Børup Skolen, helst som del af UUV-undervisningen i 2. og 3. klasse. Dette vil kunne gennemføres, hvis skolen rekvirerer undervisningen gennem Kulturskolen og samtidig fortsat finansierer Ullas timer med Spirekoret. Det blev derfor aftalt, at Alice på vegne af foreningen skriver til skolebestyrelsen/skolens ledelse herom.

Det er efter mødet bekræftet af skolens ledelse, at Spirekoret ses indarbejdet i UUV-undervisningen i 2. og 3. klasse i det kommende år. Detaljer om den endelige aftale udestår.

Ad 4. Medlems- og økonomistatus

Der er modtaget medlemstilskud fra Skanderborg Kommune, ligesom der er faktura på kr. 110.000 fra Morten Børup Skolen på undervisning er betalt.

Vi har tilsagn fra Skanderborg Kommune om at finansiere 50% af mikrofonindkøb – dog maksimalt tilskud på 10.000. Foreningen indkøber mikrofonerne nu.

Det er undersøgt, om vi kan tilkobles professionelt billetsystem. Alle kendte tilbud indebærer en udgift til foreningen på 5 kr.  pga. afgift til Nets. Det overvejes nu, om vi kan udstede billeter til kr. 0 med disse systemer gratis (som pladsreservations-system) og selv opkræve billetpris som hidtil.

Ad 5. Aktiviteter indtil 30. juni 2017

Spirekoret deltager i koncert 20. maj under Sløngeldagene.

Musicalkoret afvikler forestillinger sidst maj, først i juni.

Bestyrelse og Koncertkorssangere arbejder med affaldshåndtering under Sølundsfestivalen midt juni som fundraising aktivitet.

Ad 6. Praktisk vedørende musical 2017

Billetpriser bliver 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn (under 18 år). Der blev fordelt billetsalgsopgaver hhv. 1., 8. og 9. juni, hvor der er åbne forestillinger med entre.

Dorte Klemmensen har tilbudt at ville hjælpe med PR til bl.a. denne forestilling. Ulla tager kontakt med hende.

Ad 7. Eventuelt

Tidspunkt for næste bestyrelsesmøde er ikke fastlagt, men forventes afholdt inden 30. juni 2017.