Referat af bestyrelsesmøde i foreningen Morten Børup Koret, tirsdag d. 8. august 2017 kl. 16 hos Jette Løkke Pedersen

Referat bestyrelsesmøde 8. august 2017

Deltagere: Charlotte Poulsen, Ulla Fløe Chemnitz, Alice Vestergaard, Inger Aaby, Dorthe Strandbygaard, Jette Løkke Pedersen (ref).

Ad 1. Opdatering om samarbejdsaftale med Kulturskolen vedrørende Musicalkoret og Koncertkoret
Der har ikke været arbejdet yderligere med samarbejdsaftalen henover sommeren på grund af sygdom. Derfor vil enkelte løse ender skulle aftales endeligt efter generalforsamlingen 28. august 2017.

Indlemmelsen af vore kor i Kulturskolens undervisningstilbud ses i sammenhæng med Kulturskolens ønske om at skabe ”Skanderborg Sangcenter”. Alice arbejder på pressehistorie dels om sangcenter-ideen, dels om vores kor for derigennem at synliggøre, at alle børn bosiddende i Skanderborg kommune i aldersklassen kan melde sig ind i korene; også de børn, der ikke er tilknyttet Morten Børup Skolen.

Ad 2. Spirekoret – opdaternig om status for kommende år
Forældre kan ikke tilmelde børn til Spirekoret via Kulturskolen, som vi har gjort det seneste år. Det dobbeltcheckes med Kulturskolen, at der ikke er tale om en fejl fra deres side. Ellers er vi henvist til at benytte mail og betaling via mobilpay.

Ad 3. Medlems- og økonomistatus
Tilfredsstillende kassebeholdning forefindes.
På grund af sommerferie er der pt. meget få tilmeldte. Når skoleåret kommer i gang vil der gå et stykke tid inden især Spirekoret får medlemmer, idet vi skal afvente at de vælger korsang efter 2 ugers undervisning samt at der informeres om at indmeldelse i foreningen er nødvendig, hvis børnene skal deltage i arrangementer.

Bestyrelsen udarbejder for tiden en komplet liste over alle de tiltag og aktiviteter, foreningen yder de tilknyttede kor, og som ikke ville finde sted uden foreningen. Desuden udarbejdes et årshjul. Senere på året fremsendes materialet sammen med anmodning om medlemstilskud i den nye forenings regi.

Ad 4. Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling 28. august 2017
Nuværende vedtægter blev drøftet med fokus på § 1 og 2 og navn og formål. Formand Charlotte udarbejder forslag til nye vedtægter og rundsender disse til resten af bestyrelsen, således at endeligt forslag til vedtægtsændringer kan tilsendes alle nuværende medlemmer 1 uge før generalforsamligen.

Koncertkorets navn foreslås ændret til Skanderborg Ungdomskor. Endvidere foreslås det, at foreningens navn frem over bliver Foreningen af Skanderborg Børne- og Ungdomskor.
Der skal udarbejdes nyt logo. Der tages kontakt med Dorte Clemmensen, som har tilbudt sin hjælp.

Generalforsamlingen afholdes på Kulturskolen (i køkkenet forventes det) mandag den 28. august kl. 18.30. Kort inden mødet afholdes bestyrelsesmøde, desuden afholdes konstituerende møde direkte efter generalforsamlingen.

Ad 5. Eventuelt
Der skal findes en bedre løsning for webbaseret opbevaring af lydfiler, der er en vigtig del af indstuderingen af numre. Alice undersøger mulighederne for diverse abonnementer.

Koncertkoret (Skanderborg Ungdomskor) har optagelsesprøve 21. august.

Der har fra skolens side været rejst tvivl om vores vurdering af, hvilke effekter der tilhører korforeningen i forbindelse med forberedelse af flytning af foreningens ejendele fra Morten Børup Skolen til nyt opbevaringssted. Vi har derfor foreslået, at vores effekter gennemgås med tilstedeværelse af såvel repræsentanter for vores bestyrelse som viceinspektøren. Gennemgangen sker så snart det er muligt at træffe en datoaftale med viceinspektøren.