Referat af ordinær generalforsamling i Skanderborg Børne- og Ungdomskor mandag den 12. marts 2018

Fremmødte:  Alice Vestergaard, Inger Aaby, Charlotte Poulsen, Jette Løkke Pedersen (ref).

 

Valg af dirigent og referent

Charlotte Poulsen blev valgt til dirigent. Jette Løkke Pedersen blev valgt til referent.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Spirekorets øveaktiviteter er fortsat en integreret del af UUV-undervisningen på Morten Børup Skolen og er derfor foregået i skoletiden. Det forventes, at denne ordning fortsætter i det kommende skoleår. Foreningens indsats dækker alle aktiviteter, der ligger uden for undervisningen.

Musicalkorets og Koncertkorets øveaktiviteter finder sted i regi af Kulturskolen uden for skoletiden.

For Musicalkorets vedkommende i et samarbejde mellem Kulturskolen, foreningen og Sankt Georgsgården, hvor også årets musical skal opføres i Multihallen. Foreningen arbejder fortsat på at sikre, at musicalen vises for elever på Morten Børup Skolen i skoletiden som tidligere år, dette er dog pt. uafklaret. Foreningen står som ansvarlig for alle aktiviteter ud over selve øvesessionerne.

Ungdomskorets mange aktiviteter uden for øvesessionerne i Kulturskolen foregår alle via foreningen, dog er korets aktive deltagelse i Stjernedrys en del af Kulturskolens undervisning.

Endelig er Pigekoret indtrådt i foreningen siden den ekstraordinære generalforsamling i august 2017. Korets øveaktiviteter sker i regi af Ungdomsskolen, og vi arbejder nu på at øge samarbejdet mellem dette kor og primært Ungdomskoret.

Siden sidste ordinære generalforsamling har foreningen afholdt følgende aktiviteter:

Alle kor undtagen Pigekoret har givet fælles efterårskoncert i oktober
Alle kor har afholdt fælles Luciakoncert i december
Alle kor har deltaget i diverse Luciaoptog i november/december
Spirekoret har deltaget i Fælleskommunal Kordag
Spirekoret har givet koncert under Sløngeldage
Musicalkoret har opført musicalen Erik Menneskesøn
Musicalkoret har givet koncert ved Skt. Georgsgårdens sommerfest
Koncertkoret har været til korkonkurrence i Budapest, hvor de vandt sølv
Koncertkoret har deltaget i Stjernedryskoncert
Koncertkoret har givet adventskoncert i Slotskirken
Koncertkoret har sunget i Skanderup Kirke og Kirkecenter
Koncertkoret og Pigekoret har givet sommerkoncert i Audonicon samt koncert i Bloms
Koncertkoret og Pigekoret har givet koncert på SMUKFEST
Koncertkoret og Pigekoret har givet julekoncert i Audonicon

Beretningen blev taget til efterretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse

Resultatet for foreningsåret er et underskud på kr. 91.261. Dette resultat er dog forbundet med, at indtægter/udgifter pr. skoleår falder skævt i forhold til foreningsåret og skal ses i sammenhæng med et overskud sidste år på over 86.000. Der er således reelt tale om et lille, forventeligt underskud i et år, hvor foreningen har måttet ”starte forfra” efter formindsket samarbejde med Morten Børup Skolen og omlægning af kontingentstruktur.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  Regnskabet er vedlagt som bilag til dette referat.

Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse

Budgetforslaget er baseret på det samme aktivitetsniveau og samme medlemsantal som i det netop afsluttede foreningsår, hvor det forventes, at resultatet går i 0. Budgetforslaget blev godkendt. Det vedtagne budget er vedlagt som bilag til dette referat.

Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen besluttede i tilslutning til punkt 4, at alle medlemmer fortsat skal betale kr. 100 for medlemskab.

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg

Alle bestyrelsesmedlemmer er årligt på valg. Alle 5 bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt:
Charlotte Poulsen
Inger Aaby
Alice Vestergaard
Dorthe Strandbygård
Jette Løkke Pedersen

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Alle suppleantpladser er årligt på valg, og der må gerne vælges mere end 2 suppleanter. Følgende suppleanter blev valgt:

Lilli Marie Nielsen
Rikke Frøhlich Hougaard
Dorte Klemensen

Valg af revisor og revisorsuppleant

Arne Lægaard blev valgt som revisor. Birgit Larsson blev valg som revisorsuppleant.

Eventuelt

Der er var ingen indlæg.

Bilag til generalforsamling 2018 – Budget 18

Bilag til generalforsamling 2018 – regnskab 2017